Ympäristönsuojelu

ELY-keskukset edistävät ympäristönsuojelua ja huolehtivat niille laissa määrätyistä ympäristönsuojelutehtävistä. ELY-keskukset

  • valvovat aluehallintoviraston (AVI) antamien ympäristö- ja vesilupapäätösten noudattamista sekä yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa
  • ohjaavat jätehuoltoa
  • ehkäisevät ja torjuvat ympäristövahinkoja ja -haittoja
  • tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset ja muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset.

Lisäksi ELY-keskukset toimivat yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA) sekä antavat lausuntoja muiden viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA). ELY-keskukset tekevät myös itse SOVA-arviointeja omista suunnitelmistaan.

Turvekoneita turvetuotantoalueella.

Kuva: Aarno Torvinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristönsuojelu - Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa ympäristöasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ehkäisee ja vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. ELY-keskus valvoo ympäristökuormitusta aiheuttavia toimintoja sekä ottaa niihin kantaa ja antaa lausuntoja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus osallistuu ympäristövahinkojen torjuntaan ja vahinkojen selvitystöihin antamalla asiantuntija-apua ja tarvittaessa viranomaismääräyksiä.

Etelä-Pohjanmaan  ELY-keskus valvoo Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) antamia ympäristö- ja vesilupapäätöksiä toimialueellaan sekä myös yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa. Lisäksi se toimii yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointilain (YVA) mukaisissa arviointimenettelyissä sekä lausunnon antajana suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA).

ELY-keskus edistää ympäristönsuojelua koulutustilaisuuksin ja seminaarein sekä asiantuntijoiden päivittäin tarjoaman neuvonnan avulla.

Lisää tietoa ympäristönsuojelusta ymparisto.fi-palvelussa:


Päivitetty