Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta - Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa ympäristöasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus seuraa ympäristön tilaa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Ympäristön seurantatiedon ja päästötietojen pohjalta ELY-keskus tuottaa ja julkaisee tietoa alueen ympäristön tilasta.

Ympäristön seuranta alueella on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Eniten seurataan vesistöjä järvien ja jokien seurantaohjelmien ja velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa tietoa veden laadusta ja sen muutoksista. Säännöllisen näytteenoton avulla seurataan sekä merialueen että sisävesien tilaa.

Pintavesien ekologisen tilan luokittelu perustuu ensisijaisesti biologisiin laatutekijöihin.


Päivitetty

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT