› Takaisin graafiseen esitykseen

Tiedotteet

Joukkoliikenteeseen liittyvät tiedotteet on suunnattu pääsääntöisesti liikenteenharjoittajille ja/tai kunnille.

Joukkoliikenteen informaatiopalvelut

Liikennehallinnon pyrkimyksenä on antaa tilaa markkinaehtoisille toimijoille matkustajille suunnattujen palveluiden, kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden kehittämisessä.

Liikennepalvelulain myötä henkilöliikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen valtakunnallinen kokoaminen muuttui, mikä tarjoaa matkustajainformaatiopalveluita tarjoaville yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia. Nyt liikkumispalveluiden tarjoajat avaavat reitti- ja aikataulutiedot avointen rajapintojen kautta suoraan toisten toimijoiden ja palveluiden kehittäjien käyttöön. Tiedot rajapinnoista avataan NAP-palvelun kautta.

Traficom jatkaa Matka.fi reittioppaan ylläpitoa toistaiseksi
Traficom ylläpitää toistaiseksi valtakunnallista reittiopaspalvelua, Matka.fi:tä. Asiakkaita on pyydetty tarkistamaan 1.7.2018 alkaen linja-autoliikenteen markkinaehtoinen vuorotarjonta liikennöitsijältä tai muista reittiopaspalveluista, sillä nämä tiedot jäivät pois Matka.fi-palvelusta.  

Traficom jatkaa Digitransit yhteistyössä ainakin vuoden 2020 loppuun
Digitransit on avoimeen lähdekoodiin perustuva tuote, joka tarjoaa alustan valtakunnallisten reittioppaiden kehittämiselle. Digitransit on Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL), Traficomin ja TVV LMJ Oy:n (Waltti-kaupunkien) rahoittama palvelu (www.digitransit.fi) Digitransitia hyödyntävät rahoittajien lisäksi myös ulkopuoliset palveluiden kehittäjät.

Traficom toimittaa tiettyä reitti- ja aikataulutietoa Digitransit-palveluun ainakin siirtymäajalla 2020 loppuun. Tämä tarkoittaa, että kaupunkien ja ELY-keskusten sopimusliikenne sekä RAE-työkalulla digitoitu liikenne edelleen tallentuu koontikantaan ja välittyy Digitransitiin ja Matka.fi:hin siltä osin kuin kyseinen tieto ei siirry Digitransitiin muista lähteistä. Myös VR:n ja Finavian toimittama tieto tallentuu toistaiseksi koontikantaan. Tällä tuetaan matkustajien tietopohjan säilymistä muutoksessa edellä kuvatun liikenteen osalta ja palveluiden kehittäjien mahdollisuuksia tehdä myös kaupunkiseutujen ulkopuolella reittiopaspalveluja loppukäyttäjille.

Mikäli liikkumispalvelujen tarjoajat niin haluavat, ne voisivat yhteistyössä varmistaa, että Digitransitissa olisi jatkossakin kattavaa liikkumistietoa koottuna ja tarjolla avoimissa rajapinnoissa esim. reittioppaita varten. Monet kaupungit ovat jo mukana Digitransitissa TVV LMJ Oy:n koordinoinnin kautta.

Traficom kannustaa matkustajainformaatiopalveluiden kehittämiseen
Traficom viestii Matka.fi- ja Digitransit palvelujen tilanteesta toimijoille, jotta ne voivat sovittaa oman toimintansa viraston tarjoamiin palveluihin ja edistää osaltaan liikennepalvelulain toimeenpanoa. Virasto pyrkii edistämään keinoja, joilla sekä koontikantatyö (tiedonkeruu, yhteensovitus ja laadunvalmistus), että valtakunnallinen reittiopaspalvelu olisi mahdollistaa jatkossa toteuttaa voimakkaammin markkinalähtöisenä.

Säännöllisen henkilöliikenteen muutoksista ilmoittaminen
Joukkoliikennelain mukaisessa tilanteessa toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon markkinaehtoisen liikenteen muutoksista reittiliikennelupamenettelyjen kautta. Jotta toimivaltainen viranomainen voi reagoida ajoissa liikenteen muutoksiin, liikennepalvelulaki velvoittaa liikenteenharjoittajia ilmoittamaan toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta ja muutoksista 60 päivää aikaisemmin Traficomille. Kuljetuspalvelun tarjoajan tulee ilmoittaa uudesta reitistä tai vuorosta, näiden muutoksista tai lopetuksesta. Muutokset voivat koskea muun muassa reitin pysäkkejä, vuoron aikataulua tai ajopäiväkalenteria.


Muutostiedot ilmoitetaan NAP-palvelussa erillisellä lomakkeella
Henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoaja ilmoittaa markkinaehtoisen liikenteen muutoksista kaikissa tapauksissa NAP-palvelussa erillisellä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoa muutostietojen ilmoittamisesta: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/ilmoita-markkinaehtoisen-saannollisen-henkiloliikenteen-muutostiedot
 

Tavoitteena muutosten tunnistaminen automaattisesti rajapinnoista
Muutostietoja koskeva suositus päivitettiin 13.7.2018 siten, että muutostiedoista pyydetään ilmoittamaan kaikissa tapauksissa sähköisen lomakkeen avulla. Viranomaisten kannalta tärkeiden muutosten tunnistaminen automaattisesti suoraan palveluntarjoajien koneluettavista reitti- ja aikataulurajapinnoista on osoittautunut erittäin haastavaksi. Jatkamme kehitystyötä muutosten tunnistamiseksi, mutta kehitystyön onnistumisesta ja tarkasta aikataulusta ei ole vielä varmuutta. Lomakeilmoituksella varmistetaan, että viranomainen voi tarvittaessa reagoida palvelutason muutoksiin. Asiakkaan ja viranomaisen kannalta herkimpiä tilanteita ovat mm. liikenteen lakkauttamiset tai merkittävät muutokset aikatauluissa, etenkin silloin, kun kyseiset linjat tai vuorot ovat palvelleet koululais- tai työmatkaliikennettä. Lomakeilmoitusten kautta pystymme kehitysvaiheessa myös seuraamaan paremmin, miten kattavasti muutostiedot ovat tunnistettavissa koneluettavista rajapinnoista.

Miten viranomainen voi tarkastella muutostietoja?

Traficom toimittaa muutosilmoitukset eteenpäin viranomaisille. Traficomilla ei ole laissa määriteltyä tehtävää avata markkinaehtoisen liikenteen muutostietoja koostettuna tietona, vapaasti käytettäväksi. Suunniteltua tarjontaa koskevien tietojen voidaan katsoa kuuluvan myös joiltain osin liike- ja ammattisalaisuuden piiriin. Lisäksi NAPiin ilmoitettujen rajapintojen käyttöehdot voivat käytännössä estää tiedon jakamisen koostettuna julkisesti. NAP-palveluun koostetut muutosilmoitustiedot toimitetaan vain viranomaisille viranomaisten laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Pyydämme toimijoita huolehtimaan, että muutostiedot ovat myös asiakkaiden ja tiedon hyödyntäjien saatavissa riittävän ajoissa esimerkiksi palveluntarjoajan nettisivuilla tai rajapinnoissa. Viranomainen voi ilmoittautua joukkoliikenneviranomaiseksi NAP-palveluun lähettämällä viesti osoitteeseen joukkoliikenne@traficom.fi.

 

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Aluekohtaiset tiedotteet löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenteen tiedotteet Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.)

Vuosittaiset matkustajalaskentakaudet ovat:

•TALVI helmikuun kaksi ensimmäistä täyttä viikkoa

•KESÄ juhannuksen jälkeiset kaksi ensimmäistä täyttä viikkoa

•SYKSY syyskuun kaksi viimeistä täyttä viikkoa

Tiedote 16.10.2019

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (käyttöoikeussopimukset)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne PSA-liikenteen matkustajalaskentatietoja 16.9 - 29.9.2019 väliseltä ajalta liittyen sopimusten ehtojen kohaan
16 (käyttöoikeussopimukset). Ehtojen mukaisesti liikennöitsijän tulee liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi suorittaa matkustajalaskennat kohdassa 16 mainittuna ajankohtana sekä toimittaa tiedot laskentakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 30.9 - 30.11.2019 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

https://lomake.fi/ec/lvm-matlas

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Mikäli salasana on kadonnut tai ei toimi, voi uuden salasanan pyytää sähköpostitse osoitteesta anne.vierimaa(at)ely-keskus.fi. Samaan osoitteeseen voi tarvittaessa ilmoittaa asiaan mahdollisesti liittyvistä ongelmista.

Tietojen syöttämisen lisäksi yrityksen tulee toimittaa EPOELY:n kirjaamoon pysäkkikohtaiset laskentatiedot käyttöoikeussopimuksen edellyttämällä tarkkuudella 30.11.2019 mennessä.

Tarvittaessa lisätietoja antaa joukkoliikennevastaava Miika Hautala, puh. 0295 027 767

 

16.6.2014
Linja-autoreiteistä ja aikatauluista tiedottaminen 1.7.2014 alkaen

Joukkoliikenneviranomaiset ja Liikennevirasto haluavat varmistaa, että matkustajilla on  käytettävissään oikeaa reitti- ja aikataulutietoa 1.7.2014 alkaen. Kehotamme siksi liikenteenharjoittajia varmistamaan, että reitti- ja aikataulutiedot ovat matkustajien käytössä liikenteenharjoittajien omissa palveluissa, soveltuvin osin Matkahuollon palveluissa.

Liikenteenharjoittajan omat infosivut

Pyydämme Teitä toimittamaan Liikennevirastolle sellaisen internetosoitteen (tai osoitteet), jossa liikenteenne reitit ja aikataulut näkyvät myös 1.7.2014 jälkeen, esim. liikenteenharjoittajan omat internetsivut ja/tai www.matkahuolto.fi

Toimitus osoitteeseen joukkoliikenne@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto lisää matka.fi etusivulle kehotuksen varmistaa aikataulutietojen oikeellisuus yllä mainitsemista osoitteista.

Yhtenäinen pysäkkiaineisto käyttöön

Viranomaiset käyttävät Digiroadin pysäkkiaineistoa. Digiroadin pysäkkiaineisto julkaistaan osoitteessa http://www.digiroad.fi/Uusi_DR/pysakki/fi_FI/pysakki/. Digiroadin pysäkkitietoja korjataan ja täydennetään tarvittaessa.  Jatkossa liikenteenharjoittajien tulee huolehtia siitä, että hakemuksissa ja tarjouksissa on käytössä Digiroadin pysäkkitiedot (pysäkin tunniste, nimi). Matkahuollon ja liikenteenharjoittajien tietojärjestelmissä ei kuitenkaan vielä ole käytössä Digiroadin pysäkkitunnisteita ja pysäkkinimiä.

Liikennevirasto julkaisee kesän jälkeen karttanäkymän, jossa voi katsella ELY-keskusten
Vallu-lupajärjestelmän reitti- ja aikataulutietoja sekä Digiroadin pysäkkiaineistoja.

Lisätietoja:

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/liikennejarjestelma/joukkoliikenne/yritykset_yhteistyokumppanit/Liikenteenharjoittajat#.U56yFazN3CS

Joukkoliikennelaki 57§  sisältö reitti-, pysäkki- ja aikataulutieto

Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus toimittaa ajantasaiset liikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutiedot toimivaltaisille viranomaisille ja Liikennevirastolle liikennepalveluista tiedottamista varten.

 

Tiedote 3.4.2013
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käy kevään aikana toimivalta-alueensa kuntien kanssa neuvottelut joukkoliikenteen järjestämistavoista. Tavoitteena on toteuttaa joukkoliikennelain velvoittamaa yhteistyötä kaikille matkustajille tarkoitetun avoimen joukkoliikenteen suunnittelussa, järjestämisessä ja rahoituksessa. ELY-keskus on teettänyt alueensa joukkoliikenteestä järjestämistapaselvityksen, joka on pohjana eri alueiden joukkoliikenteen järjestämistavan valinnassa sekä sopivien kohdekokonaisuuksien luonnissa.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT