Suunnittelu ja seuranta

ELY-keskusten tulossuunnittelu

Jokaiselle ELY-keskukselle laaditaan vuosille 2016-2019 tulossopimus työ-ja elinkeinoministeriön kanssa. ELY-keskusten tulossopimusten tavoitteet pohjautuvat hallitusohjelmaan ja sen toimintasuunnitelmaan sekä aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteiseen strategia-asiakirjaan. Suunnittelussa huomioidaan myös julkisen talouden suunnitelma ja hallinnonalojen talousarvioesitykset.

Tulossopimuksessa tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Tulossopimus päivitetään rullaavasti vuosittain.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan maaliskuun puolivälissä tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa ja puolivuotistoteumaa syksyllä tulossopimuksen tarkistamisen yhteydessä.

Alueellisille suunnittelun ja seurannan sivuille pääsee valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Seuranta

Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä säädetään, että kehittämisen seurannassa ja arvioinnissa tulee käyttää mittareita, jotka kuvaavat

  • alueiden taloutta ja kilpailukykyä
  • työmarkkinatilannetta
  • väestönkehitystä ja hyvinvointia
  • ympäristön kestävää kehitystä.

ELY-keskukset seuraavat sekä oman toimintansa tuloksellisuutta että toimintaympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Toimintaympäristön muutokset ja kehityksen suunta vaikuttavat vuosittaiseen strategiseen ja toimintoja koskevaan tulossuunnitteluun. Lisäksi esimerkiksi rahoituksen kohdentamisen muutoksia voidaan tehdä nopeastikin.

Alueelliset Suunnittelu ja seuranta -sivut löytyvät ylävalikosta virastojen sivuilta tai valitsemalla Valitse alue –kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Suunnittelu ja seuranta Etelä-Pohjanmaa

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus

ELY-keskus tekee hallituskausittain strategisen tulossuunnitelman sekä vuosittain hallinnonaloittaiset toiminnalliset tulossuunnitelmat. 

Strategisessa tulossuunnitelmassa esitetään ELY-keskuksen toiminnan keskeiset tavoitteet. Strateginen tulossopimus tehdään työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Toiminnallisissa tulossuunnitelmissa puolestaan esitetään konkretisoidut toimenpiteet. Nämä sopimukset tehdään toimintaa ohjaavien ministeriöiden kanssa.

Seuranta

Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä säädetään, että kehittämisen seurannassa ja arvioinnissa tulee käyttää mittareita, jotka kuvaavat:

  1. alueiden taloutta ja kilpailukykyä
  2. työmarkkinatilannetta
  3. väestönkehitystä ja hyvinvointia
  4. ympäristön kestävää kehitystä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa sekä oman toimintansa tuloksellisuutta että toimintaympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Toimintaympäristön muutokset ja kehityksen suunta vaikuttavat vuosittaiseen strategiseen ja toimintoja koskevaan tulossuunnitteluun. Lisäksi esimerkiksi rahoituksen kohdentamisen muutoksia voidaan tehdä nopeastikin.

Tieto- ja ennakointiasiantuntijat analysoivat työmarkkinoiden, toimialojen, aluetalouden, toimintaympäristön sekä infra- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä. Tietoa käytetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä laajemminkin seudullisen ja maakunnallisen kehittämisen ja päätöksenteon tukena.


Päivitetty