Ennakointi

Ennakointi on tulevaisuuden kehityskulkujen ja mahdollisuuksien arviointia valintojen ja päätöksenteon perustaksi. Yhteiskunnan, työn, ansaintalogiikan ja osallisuuden muotojen muutos asettaa uusia vaatimuksia myös osaamisen ja taitojen kehittämiseksi, mihin esimerkiksi koulutus ja aluekehittäminen vastaavat. Ennakoinnin yhteistyömuodot vaihtelevat alueittain, mutta tyypillisiä ennakoinnin toimintamuotoja ovat kansalliset, alueelliset ja toimialoittaiset ennakointiverkostot ja -prosessit. Kaikille ELY-keskuksille yhteisiä ennakointiprosesseja ovat muun muassa alueellisten kehitysnäkymien ennakointi sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan arviointi ammattibarometrin avulla. Olennaista on, että ennakointitietoja käytetään päätöksenteossa ja kehittämisen suuntaamisessa.

ELY-keskukset vastaavat alueensa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista ja analysoinnista sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamisen ennakoinnista. Tämä konkretisoituu esimerkiksi työvoimakoulutuksen suunnittelussa ja hankinnassa. ELY-keskukset osallistuvat myös maakuntien liittojen koordinoimaan pidemmän aikavälin ennakointiin tuoden siihen kansallisen koulutus-, työ- sekä elinkeinopolitiikan osaamista ja linjauksia.

ELY-keskusten rooli ennakoinnissa sivistystehtävien näkökulmasta on tuottaa arviointitietoa ja -osaamista vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa ja näiden käyttöön siten, että sitä voi suoraan hyödyntää esimerkiksi osaamisen kehittämiseksi, koulutusten järjestämiseksi ja alueen elinkeinoelämän sekä elinvoiman kohentamiseksi. Ennakointiosaamisen laajentamiseksi ja parantamiseksi ELY-keskukset voivat järjestää tilaisuuksia ja koulutuksia. Niiden vaikutuksena voidaan kohentaa työllisyyttä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Esimerkiksi nuoret voivat kokea pääsevänsä hyvin töihin, aikuiset voivat parantaa urataitojaan elämän eri vaiheissa ja luovien alojen yritysten tulevaisuussuunnittelu notkistuu. 

TIETOA ALUEELTA

Ennakointi - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus ennakoi pitkän ja lyhyen aikavälin määrällistä ja laadullista koulutustarvetta yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton ja muiden kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi sivistystoimen täydennys- ja työvoimakoulutusten suunnitteluun tarvitaan maakunnasta omaa ennakointitietoa.

Ennakointitieto avuksi suunnittelutyöhön

Ennakointitietoa tarvitaan myös erilaisiin kehittämishankkeisiin ja kehittämisen linjauksiin sekä elinikäisen oppimisen ja ohjauksen ja jatkuvan oppimisen strategiseen suunnitteluun. Tietoa tarvitaan myös käytännön toimien suunnitteluun sekä täydennys- ja lisäkoulutusten ja tapahtumiin, joita järjestävät Etelä-Savon ELY-keskus ja oppilaitokset, elinkeinoelämä, viranomaiset ja järjestöt. Niissä voidaan ennakoida esimerkiksi koulutuksen ja osaamisen laatua ja määrää  sekä visioida tulevaisuutta. Etelä-Savon ELY-keskuksen järjestämissä tilaisuuksissa hyödynnetään tulevaisuustietoa usein käytännöllisesti esimerkiksi nuorten kanssa.

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa tilasto- ja ennakointitietoja sekä erilaisia selvityksiä yleensä yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Heikkoja signaaleja seurataan

Etelä-Savossa seurataan heikkoja signaaleja ja trendejä ja pyritään löytämään uusia sekä pohditaan, miten ne vaikuttavat alueeseen. Selvityksiin, katsauksiin, tarvekuvauksiin, skenaarioihin ja hankkeissa tuotettuihin ennakointitietoihin voi tutustua linkeistä. Esimerkiksi koulutusten ja verkostojen työnä pyritään aktiivisesti hyödyntämään ennakointitietoa siten, että voidaan vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan ja kehityskulkuun, jotta Etelä-Savon ihmisten osaamisessa, työllistymisessä, yrittäjyydessä ja hyvinvoinnissa kierre kasvaisi haluttuun suuntaan.

Peda.netista löytyvät elinikäisen oppimisen ja nuorisotakuun aineistot, jotka sisältävät taustamateriaaleja kehittämishankkeisiin ja ennakointitietoja hyödyntäviin tilaisuuksiin ja materiaaleihin. Nuorisotakuu Etelä-Savo on myös Facebookissa, jossa voidaan viestiä tulevaisuuden ilmiöistä nuorisotakuun kannalta.


Päivitetty