Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 prosenttia Suomen pinta-alasta on maaseutua. Uuden kaupunki-maaseutuluokituksen perusteella Suomen yrityksistä noin 30 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua.

Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. Hakija voi ottaa yhteyttä kumpaan tahansa toimijaan päästäkseen asiassa eteenpäin. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kautta.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun yritysrahoitus - Kaakkois-Suomi 

Maaseudun yritystukea voivat hakea maaseutualueella toimivat yritykset – maatilakytköstä ei vaadita. Ohjelmakaudella 2014–2020 tukea voidaan myöntää mikroyritysten lisäksi myös pienille yrityksille. Tukimuotoina ovat yrityksen investointituki ja perustamistuki.

Yrityksen investointitukea voidaan myöntää esimerkiksi tuotantotilojen rakentamiseen tai hankkimiseen sekä uusien koneiden tai tietokoneohjelmistojen hankkimiseen. Tuen määrä on 20–35 % hyväksytyistä kustannuksista.

Ennen investoinnin toteuttamista yritys voi saada tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen, jolla voidaan selvittää investoinnin toteuttamisen edellytyksiä ja vaihtoehtoja. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Tuen määrä on 40–50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja jossain tapauksissa myös toimivan yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen. Perustamistuki mahdollistaa yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvittavan ulkopuolisen asiantuntijapalvelun hankkimisen. Perustamistukea voidaan myöntää 5 000–35 000 euroa suunnitelman mukaisiin kehittämistoimenpiteisiin, esimerkiksi markkinointisuunnitelman laatimiseen. Perustamistukea ei myönnetä investointeihin kuten rakentamiseen tai kone- ja laitehankintoihin. Investointeihin voi hakea edellä mainittua investointitukea.

Lähes koko Kaakkois-Suomi on maaseutualuetta

Yrityksen tulee sijaita maaseutualueella, jotta maaseudun yritystukea voidaan myöntää. Maaseutualueen ulkopuolelle on rajattu Imatran, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan keskusta-alueet. Rajauksista on laadittu kartat:

Yritystuen hakijan muistilista

Yritystuen hakijan on hyvä muistaa seuraavat asiat:

 • Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä. Asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät tämän sivun alareunasta.
 • Älä aloita hanketta liian aikaisin. Esimerkiksi sopimuksen tai tilauksen tekeminen voidaan katsoa hankkeen aloittamiseksi. Odota vähintään ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän vireilletuloilmoitus. Vireilletuloilmoituksen jälkeen hankkeen voi aloittaa omalla riskillä.
 • Laadi tai päivitä yrityksen liiketoimintasuunnitelma. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma, johon sisältyy tulossuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja velkaluettelo (esimerkiksi Yritystutkimus ry:n T2- T4- ja T7-lomakkeet tai vastaavat tiedot).
 • Investointitukihakemuksen liitteeksi tarvitaan investointisuunnitelma ja perustamistukea ja toteutettavuustutkimusta haettaessa hakemukseen on liitettävä toimenpidesuunnitelma.
 • Laadi kustannusarvio ja selvitä yli 2 500 euron kone- ja laitehankinnoista sekä ostopalveluista kustannusten kohtuullisuus esim. tarjouksia pyytämällä.
 • Suunnittele hankkeen kokonaisrahoitus huolella. Vähintään 25 % rahoituksesta on oltava sellaista rahoitusta, johon ei liity julkista tukea. Selvitä rahoittajaltasi esim. pankilta tai Finnveralta, sisältääkö hankkeesi rahoitus julkista tukea. Mainitse rahoittajalle, että olet hakemassa yritystukea jotta rahoituksen yhteensovitukseen osataan kiinnittää  huomiota.

Yritystuen hakeminen ja rahoitettavien hankkeiden valinta

Yritystukea haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä Maaseutuviraston ylläpitämän sähköisen Hyrrä-palvelun avulla (ruokavirasto.fi). ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien työnjaosta saa lisätietoa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintaryhmät -sivulta.

Valintajaksot

Maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeiden haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan jaksoittain.

Yritystukien ja yritysryhmätukien valintajaksot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa:

 • 1.1.2020 - 29.2.2020
 • 1.3.2020 - 30.4.2020
 • 1.5.2020 - 30.6.2020
 • 1.7.2020 - 31.8.2020
 • 1.9.2020 - 31.10.2020
 • 1.11.2020 - 22.1.2021

Rahoitettavat hankkeet arvioidaan valintakriteereitä käyttäen, ja parhaat hankkeet valitaan rahoitettaviksi. Kaikilla ELY-keskusalueilla sovelletaan samoja valintakriteereitä. Leader-ryhmillä on omat valintakriteerinsä ja -jaksonsa.

Apua yritystuen maksamisen hakemiseen

Yritystuen maksamista voi hakea, kun tukipäätös on annettu, kustannuksia on syntynyt ja ne on kirjattu kirjanpitoon. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut ohjeen yritystuen maksamisen hakemiseen. Ohjeeseen kannattaa tutustua jo hankkeen alussa, jotta esim. kirjanpito järjestetään oikein. 19.9.2016 alkaen tuen maksamista on voinut hakea sähköisessä Hyrrä-palvelussa.

Maaseudun kehittämishankkeista vauhtia yrittäjyyteen

Maaseutualueella sijaitsevat yritykset voivat kehittää toimintaansa myös yritysryhmähankkeilla. Yritysryhmän kehittämishankkeessa yritykset kehittävät toimintaansa sekä yhteisillä että yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Hankkeen hallinnoija kokoaa yritysryhmän ja vastaa siitä, että hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat suunnitelman mukaiset kehittämispalvelut. Suunnitelmaan tulee sisältyä sekä kaikille yrityksille yhteisiä kehittämistoimenpiteitä että yrityskohtaista kehittämistä. Tuen hakijana ja hankkeen hallinnoijana voi olla esimerkiksi neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Yritysryhmähankkeessa on oltava mukana 3–10 yritystä. Jos kyseessä on koulutushanke, ei yritysten enimmäismäärää ole.

Lisää tietoa maaseudun kehittämishankkeista saa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Maaseudun kehittämishankkeet -sivulta.

Ennen tuen hakemista kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin:

Yritystuet:

Tarja Taipale 0295 029 167
Eija Harju 0295 029 029
Kirsi Hyrkäs 0295 029 104
Leena Hyrylä 0295 029 047 (Elintarvikkeiden jalostus)
Jukka Saarni 0295 029 085

Yritysryhmien kehittämishankkeet:

Leena Hyrylä 0295 029 047
Jukka Penttilä 0295 029 077

Kaakkois-Suomessa toimii neljä paikallista Leader-toimintaryhmää, jotka myöntävät myös yritysrahoitusta:


Päivitetty