› Takaisin graafiseen esitykseen

Kunnossapito

Tienpidon painopiste kunnossapidossa

Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Kuvituskuva

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettavana on noin 78000 km maanteitä, josta moottoriteitä on noin 700 km, kevyenliikenteen väyliä noin 5000 km ja noin 14 800 siltaa. Noin 90 % eduskunnan vuosittain myöntämästä perustienpidon rahoituksesta käytetään teiden hoitoon ja ylläpitoon, johon kuuluu mm. teiden talvihoitoa, päällystämistä, siltojen korjauksia, sorateiden hoitoa, tienvarsien niittoa, tiemerkintöjen tekoa sekä varusteiden ja laitteiden, kuten pysäkkikatosten ja liikennemerkkien, kunnossapitoa.

Väyläviraston linjausten mukaan teiden kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet. Muilla teillä toimenpiteet kohdennetaan paikallisten olosuhteiden mukaan siten, että päivittäinen liikkuminen ja kuljetukset turvataan kaikilla maanteillä.

Alueurakoitsijat hoitavat tiet

ELY-keskus tilaa maanteiden ja niihin liittyvien alueiden ja varusteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla. Urakat ovat yleensä viisi- tai seitsemänvuotisia, laajoja palvelusopimuksia tietyllä maantieteellisellä alueella. Urakka-alueita on koko maassa noin 80.  ELY-keskus määrittelee urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutason Väyläviraston toimintalinjojen ja laatuvaatimusten perusteella. Urakoitsija toteuttaa työt valitsemillaan menetelmillä, hankkii materiaalit ja koneet sekä vastaa laadusta ja raportoinnista ELY-keskukselle, joka valvoo sopimuksen toteutumista työmaakokouksissa, pistokoetarkastuksin ja katselmuksissa. Toimintalinjoilla varmistetaan samanluokkaisten teiden samantasoinen hoito maan eri osissa.

Alueurakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levähdys- ja P-alueiden, pysäkkien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus.

Päällystykset ja siltojen korjaukset

Järeämmät tienparannustoimenpiteet, kuten tien rungon vahvistaminen, mutkien oikaisu, teiden uudelleen päällystäminen ja siltojen kunnostaminen eivät sisälly alueurakkaan. Nämä työt kilpailutetaan erikseen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. ELY-keskus seuraa tiestön tilaa ja kohdistaa toimenpiteet kiireellisimpiin kohteisiin, joissa korjaustarve on suurin. ELY-keskusten sivuilta löytyvät alueelliset päällystys- ja sillankorjauskohteet.

Tehokas kunnossapito parantaa liikenneturvallisuutta

Hyvät ajo-olosuhteet antavat liikkujalle mahdollisuuden seurata liikenneympäristöä kokonaisuutena eikä hänen tarvitse keskittyä "tiellä pysymiseen". Kunnossapidon tarkalla ajan ja paikan valinnalla säästetään myös kustannuksia. Kunnossapitotoimilla varmistetaan riittävät näkemät, jotka varsinkin liittymäalueilla heikkenevät helposti talvella lumesta ja kesällä kasvillisuudesta. Näkemien varmistaminen on erityisen tärkeää kohteissa, joissa liikkuu lapsia.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kunnossapito - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskus vastaa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä yli 9 000:n kilometrin pituisen maantieverkon kunnosta sekä siihen liittyvistä rakenteista, laitteista ja tieympäristöstä.

Kunnossapidossa keskitytään erityisesti niihin osa-alueisiin, jotka ovat tielläliikkujille tärkeimpiä:

 • pääteiden talvihoitoon ja
 • päällysteiden hyvään kuntoon.

Liikenteen palvelutasoon vaikuttavat tien liikennemäärä, tieluokka ja liikenteen luonne. Suunnittelussa otetaan huomioon keskeiset asiakastarpeet.

Valtakunnallisten linjausten mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella varmistetaan, että vilkasliikenteisten teiden päällysteiden kunto säilyy vähintään nykytasolla. Sen sijaan vähäliikenteisillä teillä päällysteiden kunto on heikentynyt. Tämän huonon kehityksen ennustetaan pysähtyvän vuoden 2020 lisärahoituksen myötä.

Ylläpidon rahoitusta kohdistetaan erityisesti siltojen peruskorjauksiin sekä tierakenteen parantamiseen. Tieverkon varusteissa ja laitteissa erityisenä haasteena on niiden ylläpitäminen nykyvaatimusten mukaisina. Käytettävissä olevan rahoitustason vuoksi pystytään korjaamaan vain kaikkein huonokuntoisimmat varusteet ja laitteet.

Tunnuslukuja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilta

Lumiaura työssä.Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla on:

 • noin 9 100 kilometriä maantieverkkoa
 • noin 7 200 kilometriä päällystettyjä teitä
 • noin 1 900 kilometriä sorateitä
 • noin 1 100 kilometriä kevyen liikenteen väyliä
 • noin 3 000 siltaa
 • noin 2 400 kilometrin matkalla tievalaistusta
 • noin 60 000 liikennemerkkiä
 • noin 11 500 linja-autopysäkkiä ja 1 850 pysäkkikatosta 
 • noin 140 levähdys- ja pysäköintialuetta


Muita kunnossapidettäviä varusteita ovat esimerkiksi tierummut, kaiteet, pumppaamot, riista- ja meluaidat sekä liikenteenhallintajärjestelmät.


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

oikopolut

Liikenteen asiakaspalvelu.

Ehdotusapuri