Elinikäinen ohjaus

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (TNO) elinikäisen oppimisen ja urasuunnittelun tukena

Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella – elinikäisellä ohjauksella – tarkoitetaan toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat

  • määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa eri elämänvaiheissa
  • tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä
  • hallita yksilöllistä suunnitelmaa oppimisessa, työssä ja muussa toiminnassa, jossa valmiuksia ja taitoja opitaan ja käytetään (Euroopan unionin neuvosto 2004).

Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, työ- ja elinkeinohallinnossa, työpaikoilla, järjestöissä ja yksityisesti. Ohjaus tarkoittaa erilaisia toimia, kuten opinto-ohjausta, ammatinvalinnanohjausta, arviointia, opastusta ja neuvottelua. Yleisesti puhutaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista. ELO-oppaasta voit lukea lisää tietoa elinikäisestä ohjauksesta ja TNO-palveluista.

ELY-keskukset alueellisina elinikäisen ohjauksen kehittäjinä

ELY-keskukset vastaavat alueellisesta elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. ELY-keskukset ja niiden koordinoimat laaja-alaiset, alueelliset ELO-yhteistyöryhmät edistävät verkostoyhteistyön keinoin ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua. ELO-toiminta on maakunnissa strategista ja monitasoista työtä, jota ELY-keskuksissa pystytään edistämään myös erilaisin hankkein.

Alueellisen ELO-toiminnan konkreettisina tuotoksina maakuntiin on laadittu kuvauksia ohjaustoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista sekä suunnitelmia ohjauksen kehittämiseksi. ELO-toiminnassa ELY-keskukset järjestävät lyhytkestoista täydennyskoulutusta, ajankohtaisinfoja, verkostoitumistapahtumia ja edistävät yhteistyötä ja tiedonkulkua paikallisten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan toimijoiden kesken. Alueellista toimintaa tukee myös yhteistyö valtakunnallisen, TEMin ja OKM:n yhdessä johtaman elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän kanssa. ELO-torilta löydät lisää tietoa sekä valtakunnallisen ELO-ryhmän toiminnasta että alueiden toiminnasta.

Elinikäinen ohjaus - kansainvälistä yhteistyötä ja kansallista aluekehittämistä

Erityisenä tehtävänä ELY-keskuksilla on matalan kynnyksen monialaisen ohjauspalvelun, ns. Ohjaamon kehittämisen tukeminen. Tulevina vuosina Ohjaamo-toimintaa kehitetään edelleen ja toiminta suunnataan kaikenikäisten ohjaukseen ja neuvontaan. 

Elinikäiselle ohjaukselle on asetettu viisi valtakunnallista kehittämistavoitetta, jotka perustuvat eurooppalaisiin yhteisiin tavoitteisiin ja joihin myös alueellinen elinikäisen ohjauksen kehittäminen perustuu:

  1. ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita
  2. yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat
  3. ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen
  4. ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään
  5. ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena

Miksi elinikäistä ohjausta?

Elinikäisellä ohjauksella vaikutetaan työllistymisen kannalta tärkeän osaamisen hankkimiseen sekä koulutus- ja työurien rakentumiseen. Osuvat koulutusvalinnat vähentävät koulutuksen keskeyttämisiä ja yksilöiden kehittyneet urasuunnittelutaidot luovat elämänkulkuun jatkuvuutta, mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta. Työhön siirtyminen nopeutuu, työurat pitenevät ja osallisuus yhteiskunnassa paranee. Tuloksena elinikäisen ohjauksen toimista on kestäviä ratkaisuja suhteessa kansalaisten ja työelämän tarpeisiin.

Toistuva ja jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen ovat osa normaalia urakehitystä ja työyhteisöjen tuottavuuden parantamista. Osaamisen kehittämisellä on myös tärkeä rooli työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämisessä. Elinikäisen oppimisen merkitys yhteiskunnassa on korostunut ja sen edistäminen nähdään keskeisenä välineenä yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamisessa, ammatillisen kehittymisen tukemisessa sekä aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä. Toteutuakseen elinikäinen oppiminen edellyttää elinikäistä ohjausta. Osaamisen kehittämisen, koulutus- ja uravalintojen ja arjentaitojen tueksi on oltava tarjolla tietoa, neuvontaa ja ohjausta erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä tukimuodoista eri elämänvaiheisiin.

Epävarmuus työelämässä on lisääntynyt, ja yksilöiden oman elämän hallinta on sen vuoksi tullut haasteellisemmaksi. Muutokset työelämässä ovat myös mahdollisuus, joka voi tarjota kokonaan uuden suunnan yksilölle tai yritykselle. Elämänkulku ja ura vaativat yksilöllisiä ratkaisuja. Työ, työttömyys ja opiskeluvaiheet vuorottelevat, samoin kuin työllistymisen muodot itsensä työllistämisen, kevytyrittäjyyden, vuokratyön ja palkkatyön vaihtelevassa maastossa.

TIETOA ALUEELTA

Elinikäinen ohjaus - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus koordinoi elinikäisen ohjauksen kehittämistä maakunnassa. Kehittämisen osatekijöitä käsitellään yhdessä Keski-Suomen elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmässä. Keski-Suomen ELY-keskuksen vetämässä ryhmässä ovat edustettuina alueen ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut, vapaan sivistystyön oppilaitokset, Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken kaupungit, Keski-Suomen liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, Kehittämisyhtiöiden edustus, Keski-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen työpajayhdistys, Keski-Suomen yhteisöjen tuki, Keski-Suomen yrittäjät, KEHA toimintojen kehittämisyksikkö, Jyväskylän yliopiston valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen kehittämiskeskus sekä Koulutuksen tutkimuslaitos.

Elinikäisen ohjauksen kehittämiseksi kehittämisryhmä on laatinut Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset painopisteet ja ryhmä seuraa painopisteiden suunnassa tehtyjä toimia. Keski-Suomessa yhteiset toimet halutaan suunnata haasteisiin, joiden arvioidaan tarvitsevan normaalia kehittämistyötä suurempaa panostusta.

Elinikäisessä ohjauksessa on kyse moniammatillisten ohjauspalvelujen liittyminen toisiinsa niin, että ohjattavalle henkilölle muodostuu ehyt palvelukokonaisuus. Tämä edellyttää eri toimijoiden verkottumista ja yhteistä oppimista.

Ohjauksen haasteellisia kysymyksiä tarkastellaan ELOPELTO-learning cafe istunnoissa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia siten että 30 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Yhteistyössä Länsi-ja Sisä-Suomen AVI:n ja sen alueen ELY-keskusten kanssa suunnitellaan ohjauksen ja opetushenkilöstön koulutustilaisuuksia ja työseminaareja ja jaetaan vastuuta tilaisuuksien järjestämisestä. Muun muassa työelämän ja ohjauksen tulevaisuutta käsitellään seminaarisarjoissa.

Tietoja järjestettävistä tilaisuuksista saa päivittyvästä kalenterista sivulta http://koulutuskalenteri.blogspot.fi/

Nuorisotakuun seuranta Keski-Suomessa on osa Elinikäistä ohjausta.


Päivitetty