Elinikäinen ohjaus

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (TNO) elinikäisen oppimisen ja urasuunnittelun tukena

Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella – elinikäisellä ohjauksella – tarkoitetaan toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat

 • määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa eri elämänvaiheissa
 • tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä
 • hallita yksilöllistä suunnitelmaa oppimisessa, työssä ja muussa toiminnassa, jossa valmiuksia ja taitoja opitaan ja käytetään (Euroopan unionin neuvosto 2004).

Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, työ- ja elinkeinohallinnossa, työpaikoilla, järjestöissä ja yksityisesti. Ohjaus tarkoittaa erilaisia toimia, kuten opinto-ohjausta, ammatinvalinnanohjausta, arviointia, opastusta ja neuvottelua. Yleisesti puhutaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista. ELO-oppaasta voit lukea lisää tietoa elinikäisestä ohjauksesta ja TNO-palveluista.

ELY-keskukset alueellisina elinikäisen ohjauksen kehittäjinä

ELY-keskukset vastaavat alueellisesta elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. ELY-keskukset ja niiden koordinoimat laaja-alaiset, alueelliset ELO-yhteistyöryhmät edistävät verkostoyhteistyön keinoin ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua. ELO-toiminta on maakunnissa strategista ja monitasoista työtä, jota ELY-keskuksissa pystytään edistämään myös erilaisin hankkein.

Alueellisen ELO-toiminnan konkreettisina tuotoksina maakuntiin on laadittu kuvauksia ohjaustoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista sekä suunnitelmia ohjauksen kehittämiseksi. ELO-toiminnassa ELY-keskukset järjestävät lyhytkestoista täydennyskoulutusta, ajankohtaisinfoja, verkostoitumistapahtumia ja edistävät yhteistyötä ja tiedonkulkua paikallisten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan toimijoiden kesken. Alueellista toimintaa tukee myös yhteistyö valtakunnallisen, TEMin ja OKM:n yhdessä johtaman elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän kanssa. ELO-torilta löydät lisää tietoa sekä valtakunnallisen ELO-ryhmän toiminnasta että alueiden toiminnasta.

Elinikäinen ohjaus - kansainvälistä yhteistyötä ja kansallista aluekehittämistä

Erityisenä tehtävänä ELY-keskuksilla on matalan kynnyksen monialaisen ohjauspalvelun, ns. Ohjaamon kehittämisen tukeminen. Tulevina vuosina Ohjaamo-toimintaa kehitetään edelleen ja toiminta suunnataan kaikenikäisten ohjaukseen ja neuvontaan. 

Elinikäiselle ohjaukselle on asetettu viisi valtakunnallista kehittämistavoitetta, jotka perustuvat eurooppalaisiin yhteisiin tavoitteisiin ja joihin myös alueellinen elinikäisen ohjauksen kehittäminen perustuu:

 1. ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita
 2. yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat
 3. ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen
 4. ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään
 5. ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena

Miksi elinikäistä ohjausta?

Elinikäisellä ohjauksella vaikutetaan työllistymisen kannalta tärkeän osaamisen hankkimiseen sekä koulutus- ja työurien rakentumiseen. Osuvat koulutusvalinnat vähentävät koulutuksen keskeyttämisiä ja yksilöiden kehittyneet urasuunnittelutaidot luovat elämänkulkuun jatkuvuutta, mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta. Työhön siirtyminen nopeutuu, työurat pitenevät ja osallisuus yhteiskunnassa paranee. Tuloksena elinikäisen ohjauksen toimista on kestäviä ratkaisuja suhteessa kansalaisten ja työelämän tarpeisiin.

Toistuva ja jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen ovat osa normaalia urakehitystä ja työyhteisöjen tuottavuuden parantamista. Osaamisen kehittämisellä on myös tärkeä rooli työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämisessä. Elinikäisen oppimisen merkitys yhteiskunnassa on korostunut ja sen edistäminen nähdään keskeisenä välineenä yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamisessa, ammatillisen kehittymisen tukemisessa sekä aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä. Toteutuakseen elinikäinen oppiminen edellyttää elinikäistä ohjausta. Osaamisen kehittämisen, koulutus- ja uravalintojen ja arjentaitojen tueksi on oltava tarjolla tietoa, neuvontaa ja ohjausta erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä tukimuodoista eri elämänvaiheisiin.

Epävarmuus työelämässä on lisääntynyt, ja yksilöiden oman elämän hallinta on sen vuoksi tullut haasteellisemmaksi. Muutokset työelämässä ovat myös mahdollisuus, joka voi tarjota kokonaan uuden suunnan yksilölle tai yritykselle. Elämänkulku ja ura vaativat yksilöllisiä ratkaisuja. Työ, työttömyys ja opiskeluvaiheet vuorottelevat, samoin kuin työllistymisen muodot itsensä työllistämisen, kevytyrittäjyyden, vuokratyön ja palkkatyön vaihtelevassa maastossa.

TIETOA ALUEELTA

Elinikäinen ohjaus - Etelä-Savo

Elinikäinen oppiminen ja ohjaus ymmärretään Etelä-Savossa tärkeäksi osaksi nuorisotakuun onnistumista. Ohjaus on laaja tehtävä kaikenikäisille ja kattaa suurimman osan maakunnan viranomaisverkostoista, joissa työskentelee ammattiohjaajia ja muita, jotka tarvitsevat ohjausotetta. Ohjausta kehitetään Etelä-Savossa koulutuksien, yhteistyötilaisuuksien ja -tapaamisten, hankkeiden ja verkostoitumisten avulla, jotka voivat olla monentyyppisiä.

Strategiset tavoitteet

Vuosien 2017 - 2022 Etelä-Savon elinikäisen oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun strategiaa uudistetaan vuoden 2021 aikana. Strategiatyötä onkin tehty maakunnassa vuodesta 2013 lähtien. Strategisia tavoitteita Etelä-Savossa elämän siirtymävaiheissa ovat yhteiset järjestelyt, osallisuus, kannustava oppiminen, sujuvasti työhön ja toimiva verkostotyö yhdessä. Nuorten Ohjaamo-kokonaisuutta Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa mahdollisesti täydentävät tulevina vuosina esimerkiksi aikuisille Ohjaamo-tyyppistä monialaista palvelua tarjoava kokonaisuus. Myös muissa kehittämiskohteissa, joissa tavoitteena on pysyvä rahoitus ja toimivat menetelmät oppimiseen, ohjaukseen ja nuorisotakuun yhteisiin järjestelyihin, on tärkeää edetä vauvasta vaariin. Strategiaan kuuluu osana myös laadun kuvaus ja arviointimenetelmät. Lisäksi Etelä-Savon elinikäistä oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta arvioidaan vaikutusten ja vaikuttavuuden avulla.

Jatkuvan oppimisen uudistus

Hallitusohjelman mukaisesti jatkuvan oppimisen uudistus Etelä-Savossa on aloitettu vuonna 2020 ja vuonna 2021 sovittuja toimia saadaan käyttöön. Jatkuvan oppimisen uudistuksessa on tärkeää maakunnassa esimerkiksi tulevaisuustiedon hyödyntäminen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteisten osaamisen tarpeiden löytäminen ja näkyväksi tekeminen.

Ohjauksen käsite

Etelä-Savossa ohjauksen käsite kulkee aina oppimisen kanssa. Sähköinen ja päivitettävä valtakunnallinen ELO-opas määrittelee ohjausta erilaisiksi toimiksi, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset pystyvät missä tahansa elämänvaiheessa

 • tunnistamaan valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa
 • tekemään mielekkäitä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä
 • hallitsemaan yksilöllistä kehityskaartaan koulutus-, työ- ja muissa ympäristöissä, joissa valmiuksia ja taitoja opitaan ja/tai käytetään.

Ohjausta toteutetaan eri ympäristöissä: elämän siirtymävaiheissa, koulutuksessa ja työpaikoilla. Ohjausta antavat sekä julkisen sektorin että yksityiset toimijat.

Etelä-Savossa käsitykset ohjauksen tarkasta määritelmästä vaihtelevat, mutta yhtenäisyys syntyy siitä, että on yhteiset tavoitteet (ks. alueellisia linkkejä). Tämä näkyy käytännössä myös organisaatioiden ohjauskäsitteessä, esimerkiksi Opin oven ja Pointin kautta (ks. alueellisia linkkejä: Joka itseensä uskoo, s. 7 kohta Ohjaus). Meillä elinikäisen ohjauksen määritelmään lisätään myös vapaa-aikaan liittyviä kolmannen sektorin toimijoita sekä nuorisotakuussa erityisesti myös rinnalla kulkemisen elementtejä Mikkelin Ohjaamo Olkkarin, Pieksämäen Pientareen ja Savonlinnan Ohjaamo-toiminnasta:

Elinikäisellä ohjauksella tarkoitamme Etelä-Savossa erilaisia toimia ja järjestelyjä, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset pystyvät eri elämänvaiheissa tunnistamaan osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään mielekkäitä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä, hallitsemaan yksilöllistä kehityskaartaan koulutuksen, työn ja oppimisen ympäristöissä, joissa osaamista ja taitoja opitaan ja käytetään.

ELO-johtoryhmän tehtävät

Jotta tavoitteisiin voi päästä, Etelä-Savon ELY-keskuksessa on toiminut monialainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä 1.7.2013 – 31.12.2016 (Etelä-Savon ISO ELO) sekä nuorisotakuun neuvottelukunta vuosina 2013 - 2014. Vuodesta 2017 alkaen ELO-johtoryhmän tehtävänä maakunnallisesti on
1) uudistaa ja panna täytäntöön maakuntaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun strategiset tavoitteet vuosiksi 2017 – 2022
2) suunnata sekä nuorille että kaikenikäisille tarkoitettua Ohjaamo-toimintaa
3) suunnata oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta edistäviä hankkeita
4) viitoittaa ohjauspalvelujen arviointia ja arvioida ohjauksen järjestelyjen laatua palvelujen kehittämiseksi
5) jäsentää suunnat ohjauksen yhteisiin käytännön järjestelyihin koko maakunnassa ja
6) suunnata esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutusta ja muita yhteisiä tapahtumia, joilla syvennetään ja täydennetään oppimisen, ohjauksen ja nuorten ohjauksen ja osallisuuden taitoja.

Ohjauksen verkostoja

Etelä-Savossa on toiminut lisäksi ohjaajien ja Ohjaamo-toimijoiden maakunnalliset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluverkostot. Näiden verkostojen tavoitteena on nivoa yhteen toimijoita elinikäisessä ohjauksessa. Etelä-Savon verkostojen kuvaus löytyy myös Peda.netin linkeistä nimellä Elämän siirtymävaiheiden tukiverkostot.


Päivitetty