› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: Aluekehittäminen. Kuvassa kaksi henkilöä kävelee kadulla.

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

  • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
  • edistää väestön hyvinvointia
  • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

Alueiden kehittämistä koskevan lainsäädännön, tavoitteiden ja strategioiden valtakunnallisesta valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

ELY-keskusten strategiset tavoitteet sovitaan hallituskaudelle (nelivuotinen) kerrallaan strategisessa tulossopimuksessa. ELY-keskus sopii vuosittain tarkemmat tavoitteet toiminnallisissa tulossopimuksissa eri hallinnonalojen kanssa.

Alueiden kehittämistä koskevassa laissa osoitetaan kuntien ja valtion kehittämisvastuu. Kehittämistehtävien hoitamisesta vastaavat maakuntien liitot, jotka laativat maakunnan alueiden kehittämistä varten

  • maakuntakaavan, joka on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun maakunta-suunnitelman
  • aluekehityslaissa tarkoitetun maakuntaohjelman, jossa osoitetaan maakunnan lähivuosien kehittämistavoitteet
  • maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman, joka sisältää esityksen maakuntaohjelman keskeisiksi hankkeiksi

Lisäksi alueiden kehittämistä varten laaditaan ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen yhteistyönä Euroopan yhteisön alueellisia rakennerahasto-ohjelmia.

 

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Varsinais-Suomi

Toiminnan suunnittelu ja yhteistyö

ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin. Aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. ELY-keskus toteuttaa kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueensa  erityispiirteet ja olosuhteet. Vuorovaikutus maakunnan liittojen ja muiden toimijoiden kanssa on keskeistä prosessien kaikissa vaiheissa.

Strategiakaudella 2020 - 2023 strategiset painopisteet

Turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta:

1. Peruspalvelut ovat turvalliset ja alueellisesti yhdenvertaisesti saatavilla.

2. Riskienhallinta ja varautuminen paranevat.

3. Oikeusturva toteutuu ennakoivammin, nopeammin ja vaikuttavammin.

4. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus on hyvällä tasolla.

5. Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee.

Lisäämme elinvoimaa:

1. Työllisyysaste nousee 75 prosenttiin.

2. Yritykset uudistuvat, kasvavat ja kansainvälistyvät.

3. Koulutus- ja osaamistaso nousee, ja osaavan työvoiman saatavuus paranee.

4. Ympäristön tila paranee.

5. Yhä useammat ovat toiminta- ja työkykyisinä mukana muuttuvassa työelämässä.

6. Toimintaympäristö kehittyy yhteistyöllä suotuisasti ja yritysten kilpailuolosuhteet ovat entistä tasapuolisemmat.

7. Ruuantuotannon kilpailukyky, terveellisyys ja turvallisuus paranevat.

Tavoittelemme hiilineutraaliutta:

1. Kierto- ja biotalousratkaisut lisääntyvät ja luonnonvaroja käytetään kestävästi.

2. Luonnon monimuotoisuus ja vesien tila paranee.

3. Ilmastonmuutosta hillitään ja siihen sopeutumista tuetaan.

4. Yhdyskunnat kehittyvät kestävästi.

Asiakkuudet ja digitalisaatio:

1. Suunnittelemme ja toteutamme asiakkuusratkaisumme yhdessä ja yhteisinä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

2. Panostamme voimakkaasti toimintamme uudistamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen.

3. Toimintamme ja palvelujemme kehitys perustuu ennakointiin sekä ajantasaiseen tietoon toimintaympäristöstämme, toiminnastamme ja asiakkaistamme.

Yhteiset toimintatavat ja kumppanuudet:

1. Vaikutamme aktiivisesti verkostoissa tunnistaen alueiden erityispiirteet.

2. Viestimme laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi.

3. Työskentelemme monipaikkaisesti, yhteisissä tiloissa, yhtenäisin menettelyin sekä yhtenäistä toimintaa tukevin välinein.

4. Hyödynnämme ja kehitämme yhteisiä tietojärjestelmiä ja -varantoja tutkimuslaitosten ja virastojen kanssa.

Henkilöstö ja työyhteisö:

1. Olemme innostuneita uudistajia ja osaajia.

2. Olemme avoimia ja tunnistamme muutostarpeet.

3. Vahvistamme työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.


Päivitetty