› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: Aluekehittäminen. Kuvassa kaksi henkilöä kävelee kadulla.

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

  • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
  • edistää väestön hyvinvointia
  • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

Alueiden kehittämistä koskevan lainsäädännön, tavoitteiden ja strategioiden valtakunnallisesta valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

ELY-keskusten strategiset tavoitteet sovitaan hallituskaudelle (nelivuotinen) kerrallaan strategisessa tulossopimuksessa. ELY-keskus sopii vuosittain tarkemmat tavoitteet toiminnallisissa tulossopimuksissa eri hallinnonalojen kanssa.

Alueiden kehittämistä koskevassa laissa osoitetaan kuntien ja valtion kehittämisvastuu. Kehittämistehtävien hoitamisesta vastaavat maakuntien liitot, jotka laativat maakunnan alueiden kehittämistä varten

  • maakuntakaavan, joka on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun maakunta-suunnitelman
  • aluekehityslaissa tarkoitetun maakuntaohjelman, jossa osoitetaan maakunnan lähivuosien kehittämistavoitteet
  • maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman, joka sisältää esityksen maakuntaohjelman keskeisiksi hankkeiksi

Lisäksi alueiden kehittämistä varten laaditaan ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen yhteistyönä Euroopan yhteisön alueellisia rakennerahasto-ohjelmia.

 

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Pohjois-Pohjanmaa

Alueiden kehittämisellä luodaan edellytyksiä koko Pohjois-Pohjanmaan tasapainoiselle kehitykselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Kehittämistoimien on oltava kestävää niin taloudellisesti, ympäristöllisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin. Tavoite on edistää Pohjois-Pohjanmaan elinvoimaa siten, että tunnistetaan paikalliset vahvuudet, tiedostetaan seutujen kehitysongelmat ja toimitaan aktiivisesti muutoksen toteutumiseksi. Historiallisesti alueiden kehittäminen on perustunut ideaan tasata alueiden välisiä eroja väestökehityksessä, hyvinvoinnin jakautumisessa, yritystoiminnan edellytyksissä ja korkean työllisyyden kysymyksissä.

Aluekehittämisen nykyisessä toimintaideassa korostuvat aluelähtöisyys, suunnitelmallisuus ja kumppanuus. Kehittämisjärjestelmämme on sovitettu yhteen EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutupolitiikan kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan useita kehittämisohjelmia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus linjaa strategiset kehittämistavoitteet usean vuoden aikajänteelle. Valinnat perustuvat ajantasaiseen tietoon maakunnan tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tavoitteiden saavuttamiseksi toteuttaviin hankkeisiin tarvitaan eri yhteistyötahoja.

Kehittämistarpeet vaihtelevat eri puolilla maakuntaa ja siksi hanketyö perustuu tarveharkintaan. Kaupunkiseuduilla esimerkiksi asumisen, liikenteen ja palvelujen yhteensovitus ja yritystoiminnan kansainvälinen kilpailukyky ovat ajankohtaisia teemoja. Alkutuotantovaltaisilla maaseutualueilla taas korostuu mm. huoli negatiivisesta väestökehityksestä, osaavan työvoiman riittävyydestä ja palvelujen saatavuudesta. Oleellista on oivaltaa vahvuudet ja mahdollisuudet, joita hyödyntämällä saadaan parannettua väestön hyvinvointia, lisättyä kannattavaa yritystoimintaa ja kasvatettua työpaikkoja ja työllisyyttä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen omat strategiset painopisteet on muotoiltu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Sovitut painopisteet vuosille 2012 – 2015 ovat:

- Nuorten osallistuminen
- Yritysten uudistumiskyky ja kansainvälistyminen, elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- Suurhankkeisiin varautuminen: Strategia,
- Pohjoisen logistisen toimivuuden varmistaminen
- Kaupunkiseutujen yhdyskunta- ja palvelurakenteen yhtenäisyyden kehittäminen  
- Oulun kaupunkiseutu alueen veturina, maakunnan ja Perämerenkaaren vahvuudet hyödyntäen
- ELY-keskuksen prosessien ja asiakkuuden kehittäminen

Vuosittaiset painotukset kerrotaan tarkemmin toiminnallisissa tulossopimuksissa.

Lisätietoja


Päivitetty