› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: Aluekehittäminen. Kuvassa kaksi henkilöä kävelee kadulla.

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

 • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
 • edistää väestön hyvinvointia
 • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

Alueiden kehittämistä koskevan lainsäädännön, tavoitteiden ja strategioiden valtakunnallisesta valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

ELY-keskusten strategiset tavoitteet sovitaan hallituskaudelle (nelivuotinen) kerrallaan strategisessa tulossopimuksessa. ELY-keskus sopii vuosittain tarkemmat tavoitteet toiminnallisissa tulossopimuksissa eri hallinnonalojen kanssa.

Alueiden kehittämistä koskevassa laissa osoitetaan kuntien ja valtion kehittämisvastuu. Kehittämistehtävien hoitamisesta vastaavat maakuntien liitot, jotka laativat maakunnan alueiden kehittämistä varten

 • maakuntakaavan, joka on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä
 • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun maakunta-suunnitelman
 • aluekehityslaissa tarkoitetun maakuntaohjelman, jossa osoitetaan maakunnan lähivuosien kehittämistavoitteet
 • maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman, joka sisältää esityksen maakuntaohjelman keskeisiksi hankkeiksi

Lisäksi alueiden kehittämistä varten laaditaan ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen yhteistyönä Euroopan yhteisön alueellisia rakennerahasto-ohjelmia.

 

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Häme

Hämeen ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä toimialueellaan. Tahdomme olla johtava alueellinen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäjä.

Pitkän aikavälin strategiset linjauksemme ovat seuraavat:

Luomme edellytyksiä monipuoliselle ja kilpailukykyiselle elinkeinoelämälle. Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

 • maakuntiemme alueellista erikoistunutta osaamista ja sen hyödyntämistä
 • olemassa olevien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
 • yritysten kannalta hyvän, vakaan ja ennakoitavan toimintaympäristön rakentumista ja pyrimme ennakoimaan rakennemuutostilanteita
 • yritysten kehitysalustojen ja kasvuyritysten syntymistä Hämeen vahvoilla osaamisaloilla (bio- ja kiertotalous sekä cleantech- ja muotoiluosaaminen) yhteistyössä kumppaneiden kanssa
 • yritysten perustamista sekä sukupolven- ja omistajanvaihdoksia sekä innovaatio- ja kasvuyrityksiä
 • maaseudun elinvoimaisuutta, maaseutuelinkeinojen säilymistä ja kehittymistä sekä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä
 • kulttuuriyrittäjyyttä ja luovaa taloutta
 • ympäristöyrittäjyyttä ja luontomatkailua
 • uudenlaisten digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden ja liiketoiminnan syntymistä sekä olemassa olevan yritystoiminnan kehittymistä ja uudistumista
 • yritys- ja muun toiminnan vastuullisuutta ja turvallisuutta toteuttamalla elintarviketurvallisuuteen liittyvää valvontaa sekä riskiperusteista ympäristövalvontaa.

Luomme edellytyksiä ympäristön hyvän tilan säilymiselle ja parantumiselle sekä luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle.  Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

 • uusiutuvan energian käyttöä, energian ja materiaalien säästöä sekä tuotannon siirtymistä aineellisista aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin
 • luonnonvarojen energia- ja materiaalitehokasta ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa hyödyntämistä
 • pohja- ja pintavesien hyvän tilan saavuttamista ja säilymistä ja ehkäisemme ennakolta maaperään ja vesivaroihin kohdistuvien uusien riskien syntymisen
 • Vesijärven ja Vanajaveden ja niiden valuma-alueiden monipuolista suojelua, hoitoa, kunnostusta ja hyödyntämistä mm. kalatalouden, matkailun ja virkistyskäytön tarpeisiin yhteistyössä kumppaneidemme kanssa
 • luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden säilymistä
 • luonnon ja rakennetun ympäristön kauneusarvojen ja arvokkaiden maisemien sekä elinvoimaisen kulttuuriympäristön säilymistä.

Luomme edellytyksiä työllisyyden, osaamisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiselle.  Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme

 • ajantasaisiin työvoima- ja koulutustarpeen ennusteisiin perustuvaa koulutustarjontaa
 • maakuntien erityispiirteiden mukaista elinikäisen ohjauksen kehittämistä ja monialaista ohjausosaamista
 • osaavan työvoiman saatavuutta ja työntekijöiden nopeaa työllistymistä
 • nuorten ja vaikeasti työllistyvien työnsaantia
 • maahanmuuttajien kotoutumista
 • kansalaisten osallisuutta maaseudun kehittämiseen.

Toimintatapamme

Haluamme palvella asiakkaitamme sujuvasti, edistää alueemme vahvuuksien hyödyntämistä ja toimia hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti kumppaneidemme ja sidoryhmiemme kanssa. 

 


Päivitetty