Livslång handledning

Informations-, rådgivnings och handledningstjänster (TNO) som stöd för det livslånga lärandet och karriärplaneringen

Med handledning för livslångt lärande – med livslång handledning – avses åtgärder som hjälper medborgare i alla åldrar

 • definiera sina färdigheter, kunskaper och intressen under olika livsskeden
 • fatta beslut om utbildning och yrke
 • behärska sin individuella plan för inlärning, arbete och annan verksamhet där färdigheterna och kunskaperna lärs in och används (Europeiska Unionens råd 2004)

Handledningstjänsterna ges i flera olika verksamhetsmiljöer: i utbildningarna, inom arbets- och näringslivsförvaltningen, på arbetsplatserna, inom organisationerna och privat. Handledningen innebär olika åtgärder såsom studiehandledning, karriärvalshandledning, utvärdering, rådgivning och förhandlingar. Allmänt taget parar man om informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. I guiden för livslång handledning (ELO) kan du läsa mer information om handledningen och om TNO-tjänsterna.  

NTM-centralerna som regionala utvecklare av livslång handledning

NTM-centralerna ansvarar för den regionala utvecklingen av livslång handledning (ELO) för att främja livslångt lärande NTM-centralerna och de omfattande, regionala ELO-samarbetsgrupperna som de koordinerar främjar med hjälp av nätverkssamarbete tillgången till och kvaliteten på handledningstjänster. ELO-verksamheten är ett strategiskt arbete på flera nivåer i landskapen som NTM-centralerna kan främja även via olika projekt.

Som en konkret output som den regionala ELO-verksamheten har hämtat till landskapen har det utarbetats beskrivningar av handledningsverksamhetens tillstånd och utvecklingsbehov samt planer för att utveckla handledningen. Inom ELO-verksamheten ordnar NTM-centralerna kort fortbildning, aktuella infotillfällen, nätverksevenemang och främjar samarbetet och informationsflödet mellan de lokala aktörerna inom informations-, rådgivnings- och handledningsbranschen. Den regionala verksamheten får även stöd i samarbetet med den nationella samarbetsgruppen för livslång handledning under ledning av ANM och UKM tillsammans. På ELO-torget hittar du mer information både om den nationella ELO-gruppens verksamhet men även om områdenas verksamheter.

Livslång handledning – internationellt samarbete och nationell regionutveckling

Ett särskilt uppdrag NTM-centralerna innehar är att stöda den mångsidiga handledningstjänsten med låg tröskel som kallas Navigatorn. Under kommande år kommer Navigatorns verksamhet att vidareutvecklas och riktas in mot handledning och rådgivning till personer i alla åldrar.

För den livslånga handledningen har fem nationella utvecklingsmål ställts upp. Målen baserar sig på de sameuropeiska målen, vilka även utvecklingen av den regionala livslånga handledningen baserar sig på:

 1. handledningstjänsterna finns jämlikt tillgängliga och de motsvarar individens behov
 2. de individuella färdigheterna för karriärhantering stärks
 3. de som utför handledningsarbetet har det kunnande som uppgifterna förutsätter
 4. handledningens kvalitetssystem utvecklas
 5. handledningen fungerar som en koordinerad helhet.

Varför livslång handledning?

Med livslång handledning befästs skaffandet av kunskaper som är viktiga för sysselsättningen samt för att bygga upp utbildnings- och arbetskarriärer. Träffsäkra utbildningsval minskar antalet avbrutna studier och individernas utvecklade karriärplaneringsfärdigheter skapar en kontinuitet i livet samt en känsla av behag och kontroll. Övergången till arbetslivet sker snabbare, karriärerna blir längre och delaktigheten i samhället bättre. Den livslånga handledningen ger som resultat hållbara lösningar i förhållande till medborgarnas och arbetslivets behov.

En upprepad och kontinuerlig utbildning och utveckling av kunnandet är en del av den normala karriärsutvecklingen och förbättrandet av arbetsgemenskapernas produktivitet. Utvecklingen av kunnandet spelar även en viktig roll i utvecklingen av arbetshälsan och arbetslivets kvalitet. Det livslånga inlärandets betydelse i samhället har betonats och ett främjande av detta anses vara ett centralt redskap för att förbättra företagens konkurrenskraft och sysselsättningsgrad, i stödet för yrkesmässig utveckling samt i främjandet av ett aktivt medborgarskap. För att bli verklighet kräver livslång inlärning en livslång handledning. Som stöd för utvecklingen av kunnandet, utbildnings- och karriärvalet och vardagsfärdigheterna behövs information, rådgivning och handledning om olika arbets- och utbildningsmöjligheter samt om stödformerna för olika livsskeden.

Osäkerheten i arbetslivet har ökat och därför har det blivit mer utmanande för individerna att behärska sina liv. Ändringarna i arbetslivet är även en möjlighet som kan erbjuda individen eller företaget en helt ny riktning. Livet och karriären kräver individuella lösningar. Arbete, arbetslöshet och studier byts ut mot varandra, även sysselsättningens former varierar mellan att sysselsätta sig själv, lätt entreprenörskap, bemanningsarbete och avlönad anställning.

 

Regional information

Elinikäinen ohjaus -  Lappi

Lapin elinikäisen ohjauksen kehittämisessä lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. Tavoitteena on tarjota osaavalla asiantuntijaverkostolla helposti saavutettavia, matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita (TNO-palveluita). TNO-palveluilla edistetään ja tuetaan elinikäistä oppimista ja urasuunnittelua. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on Lapissa kehitetty TNO-palveluiden toimintamalli elinikäisen ohjauksen edistämiseksi ja koordinoimiseksi. Samoin on laadittu aikuiskoulutusstrategia sekä uusittu TNO-strategia.

Toimintamallin mukaisesti elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kehittämistä ohjaa maakunnallinen Lapin elinikäisen oppimisen johtoryhmä, jonka tehtävänä on:

 1. toimia yhteistyötä koordinoivana elimenä Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kehittämisessä
 2. ottaa tarvittaessa kantaa valtakunnalliseen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kehittämiseen
 3. ohjata, seurata ja arvioida Lapin aikuiskoulutusstrategian tavoitteiden toteuttamista ja ohjata strategian päivitystä
 4. käsitellä muita ajankohtaisia koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

 

Yhteistyön koordinoimisesta vastaa Lapin ELO – Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä. Sen tehtäviksi on määritelty:

 1. Ohjata monikanavaisten TNO-palveluiden kehittämistä
 2. Edistää TNO-strategian toteuttamista
 3. Ohjata aikuiskoulutusstrategian toteuttamista yhteen sovittamalla kehittämisideoita
 4. Seurata elinikäiseen oppimiseen liittyvien kehittämishankkeiden toimenpiteitä ja tuloksia
 5. Arvioida osaltaan ohjauksen laatua, saatavuutta ja kehittää ohjausosaamista
 6. Tukea koulutustutkimustoiminnan sekä koulutuksen ennakoinnin kehittämistä

 

TNO-palvelujen koordinaatioryhmän koordinoi käytännön TNO-toimintaa ja sen tavoitteet ja toimenpiteet ovat:

 • Toteuttaa ja kehittää verkostomaista TNO-toimintaa Lapissa
 • Toteuttaa ja kehittää Lapin alueen monihallinnollista ja -ammatillista TNO-toimijaverkostoa ja sopia mm. asiantuntijuuden ja tiedon jakamisesta sekä verkoston yhteisistä pelisäännöistä
 • Varmistaa kysyntälähtöisen TNO-palvelujen alueellinen kattavuus Lapissa
 • Ylläpitää ja kehittää TNO-henkilöstön osaamista
 • Koordinoida yhteisten toimenpiteiden ja tapahtumien järjestelyjä
 • Toteuttaa ja kehittää TNO-palvelukokeiluja
 • Tehdä aloitteita uusista hankkeista Lapin ELO-yhteistyöryhmälle
 • Kehittää ohjauksen laatujärjestelmää.

 

TNO-palvelujen alueryhmiä on Lapissa neljä: Keski-Lapin alueryhmä, Länsi-Lapin alueryhmä, Itä-Lapin alueryhmä sekä saamelaisalueen alueryhmä. Näiden ryhmien tehtävänä on lisätä alueen TNO-toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, jakaa ja kehittää asiantuntijuutta sekä järjestää yhteisiä kehittämistilaisuuksia. Alueryhmillä on edustus TNO-koordinaatioryhmässä.


Uppdaterad